Waardedefinities RETM


HET BELANG VAN WAARDEDEFINITIES

Veel waarde geschillen vinden hun oorsprong in een onjuiste of géén definitie van de getaxeerde waarde. Het begrip “waarde” kent vele varianten. Dit is noodzakelijk ten behoeve van het doel van de taxatie. Anderzijds is het voor de deskundige taxateur een vakinhoudelijke uitdaging om juist om te gaan met deze waardedefinities. Een waardering onder de luttele vermelding van de vermelding: “De waarde bedraagt:” kan, zal en mag u bij een RETM taxateur niét aantreffen.

Waardedefinities staan niet in de wet omschreven, maar worden ontleend aan maatschappelijke opvattingen, jurisprudentie, literatuur en enige parlementaire geschiedenis. Onze opdrachtgevers moeten kunnen vertrouwen op onze deskundige toepassing van de gangbare waardedefinities.

De navolgende waardedefinities betreffen een waarde inclusief BPM en BTW. Het bedrag behorend bij de waardedefinitie is in principe op te splitsen in “Netto catalogus waarde” , BPM en BTW. Die drie onderdelen samen vormen namelijk de waarde van het motorvoertuig. Zonder nadere toelichting in vraag of taxatieopdracht is de vast te stellen waarde altijd bedoeld te zijn: “Inclusief BTW en BPM voor zover van toepassing en niet nader uitgesloten”

De RETM taxateurs passen (uitsluitend!) de volgende waardedefinities toe.

FISCALE RESTWAARDE

Fiscale Restwaarde is het bedrag dat volgt uit het rest BPM percentage * de Consumenten Nieuwprijs (incl. belastingen).

VERVANGINGSWAARDE

Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardig motorvoertuig.

De Vervangingswaarde is de getaxeerde waarde als bedoeld in Art.7:960 BW; taxatie ten behoeve van verzekering uitgevoerd door een deskundige, waarbij de verzekeraar na acceptatie, behoudens vermeend en bewezen fraude en bedrog, achteraf niet in bezwaar kan gaan.

DAGWAARDE

Dagwaarde is de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor waardevermindering door veroudering, schade of slijtage.

Dagwaarde is de waarde die wordt bepaald in geval van schade aan of verlies van een motorvoertuig waarbij de verzekerde dagwaarde niet tevoren is bepaald. De definitie Dagwaarde wordt in de praktijk toegepast door verzekeraars en experts van motorvoertuigen in het geval van taxatie van schade ontstaan door totaal- of deel verlies of diefstal. Het bedrag behorend bij de definitie Dagwaarde is gelijk te stellen aan het bedrag behorend bij de definitie Particuliere verkoopwaarde.

HERBOUWWAARDE

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is voor herbouw van het verzekerde (gedeeltelijk) tenietgegane motorvoertuig naar een zelfde staat als direct voor het voorval. Het verzekerde bedrag voor herbouwwaarde is inclusief toegevoegde accessoires, opties en voertuigmodificaties.

De herbouwwaarde wordt uitsluitend vastgesteld voor unieke (veelal vooroorlogse) en “custom-made” motorvoertuigen, waarvan vervanging door een soortgelijk motorvoertuig niet mogelijk is, simpelweg doordat deze er niet zijn.

NIEUWWAARDE

Nieuwwaarde is bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een nieuw motorvoertuig. De nieuwwaarde wordt door de importeur of fabrikant bepaald en uitgedrukt in haar prijscourant.

VEILINGWAARDE

De veilingwaarde is het bedrag dat het motorvoertuig bij een vrijwillige openbare verkoop /veiling – na de beste voorbereiding en aanbieding met voorschouwing redelijkerwijs zal kunnen opbrengen.

EXECUTIEWAARDE

De executiewaarde is het bedrag dat het motorvoertuig redelijkerwijs zal kunnen opbrengen bij gedwongen verkoop in opdracht van de schuldeisers. Het motorvoertuig wordt na openbare aankondiging door een deurwaarder openbaar verkocht aan de meest biedende op dat moment aanwezig.

WAARDE IN HET ECONOMISCH VERKEER

De Waarde in het Economisch Verkeer (WEV) is het bedrag dat voor het motorvoertuig bij aanbieding ten verkoop, op de voor de zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, zou zijn besteed.

In de Nederlandse wetgeving en in de parlementaire geschiedenis komt deze waardedefinitie op een aantal plaatsen voor. Zo wordt de WEV bijvoorbeeld genoemd bij de beoordeling en vaststelling van de successierechten en bij beoordeling en vaststelling van de scale bijtelling voor het gebruik van motorvoertuigen ouder dan 15 jaar en bij de waardering in het geval van overdracht van een motorvoertuig vanuit de bedrijfsactiva naar privé.

PARTICULIERE VERKOOPWAARDE

De Particuliere verkoopwaarde is het bedrag dat een motorvoertuig redelijkerwijs zal kunnen opbrengen wanneer een handelaar of een garage- of dealerbedrijf het motorvoertuig binnen een redelijke termijn verkoopt zonder dat er sprake is van inruilkortingen, garantieregelingen of coulance. Of wel: “de verkoopwaarde zonder inruil en garantie”.

Het bedrag behorend bij de definitie Particuliere verkoopwaarde is gelijk te stellen aan het bedrag behorend bij de definitie Dagwaarde.

INKOOPWAARDE HANDEL

De inkoopwaarde handel is het bedrag dat een motorvoertuig, na deskundige taxatie van waardeverminderende gebreken, op zal brengen indien het motorvoertuig ter inkoop wordt aangeboden aan een handelaar, garage- of dealerbedrijf.

In sommige publicaties treffen we deze waarde ook aan onder de naam “handelsinkoopwaarde of inkoopwaarde”. Als gevolg van het arrest van de HR d.d. 10 juli 2009 (nr 07/11237) is deze waarde de grondslag voor de rest BPM-berekening bij aangifte op basis van taxatie of koerslijst.

INRUILWAARDE

De inruilwaarde is het bedrag dat voor een motorvoertuig redelijkerwijs op de aankoopprijs in mindering wordt gebracht, indien dit motorvoertuig ingeruild wordt bij een garage- of dealerbedrijf bij de aanschaf van een naar type en soort gelijkwaardig voertuig van jongere leeftijd of een hogere prijsklasse, zonder dat daarbij sprake is van verdiscontering van inruilbonussen door of via de leverancier beschikbaar gesteld.

ONDERHANDSE PARTICULIERE VERKOOPWAARDE

De onderhandse verkoopwaarde is het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn bij vrijwillige onderhandse verkoop tussen particulieren onderling, zonder tussenkomst van een deskundige met oordeel, zal kunnen opbrengen.

VERKOOPWAARDE DEALER/HANDEL

De verkoopwaarde dealer/handel is het bedrag dat door een handelaar, garage- of dealerbedrijf als vraagprijs voor een motorvoertuig wordt gehanteerd, na herstel of verdiscontering van waardeverminderende gebreken, bij verkoop aan een eindgebruiker. Dit bedrag omvat eveneens een bedrag voor zekerheidsemolumenten zoals garantie, coulance, afleveringsbeurt, verkoopkosten en inruilkorting.